Защита на Лични Данни

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

в качеството на потребител – абонат на услуга за получаване по електронна поща на електронен бюлетин с ексклузивни оферти с цел извършване на рекламни и маркетингови дейности от „НЕДЕВ” ЕООД, която се заявява чрез електронна заявка на уеб сайта на дружеството.

 

І. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А, ЧЕ:

 

1. Личните ми данни ще бъдат обработвани от "Недев" ЕООД, ЕИК на ТР: 126005176, със седалище и адрес на управление: град Хасково, улица "Сливница” №32, представлявано от управителя Желязка Великова Кирева, телефон: +359 88 6601168, електронна поща: shop@nedevbg.com, в качеството му на администратор.

 

2. Категориите лични данни, които ще се обработват са:

- две имена: собствено и фамилно.

- електронна поща;

 

3. Личните ми данни ще се обработват с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването по електронна поща на електронен бюлетин до потребители на уеб сайта на „НЕДЕВ” ЕООД относно актуалните ексклузивни оферти за предлаганите стоки от дружеството.

Законовото основание за обработването на данните е чл. 6, пар.1, буква „а” от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД.

Предоставянето на лични данни от субекта на администраторите е необходимо изискване за абонирането за услугата и получаването на бюлетин на електронната поща на субекта.

4. Данните се събират, записват, организират, обработват и съхраняват в електронен (цифров) вид на технически носител.

5. Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните при изпълнението на договора и за изпълненение на данъчни и счетоводни законови задължения са:

- ИТ компания, обслужваща информационните системи на администраторите.

6. Личните ми данни се съхраняват от администратора до оттеглянето на съгласието ми за обработване чрез препратка за прекратяване на абонамента в края на електронния бюлетин или изпращане на електронно писмо, в който случай „НЕДЕВ” ЕООД е длъжно да преустанови обработването на личните ми данни.

7. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 като субект на лични данни при обработването им имам следните права: право на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните, правото на оттегляне на съгласието, когато то е единственото основание за обработването, и правото на жалба до Комисията по ЗЛД, право на съдебна жалба срещу Комисията, и право на съдебен иск.

 

ІІ. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/А:

 

Администраторът - „НЕДЕВ” ЕООД да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването по електронна поща на електронен бюлетин до потребители на уеб сайта на „НЕДЕВ” ЕООД относно актуалните ексклузивни оферти за предлаганите стоки от дружеството. Запознат/а съм, че това съгласието ми е единственото основание за обработването и ако оттегля своето съгласие администраторът е длъжен да преустанови обработването, като оттеглянето на съгласието ми няма да засегне законносъобразността на обработването, основано на даденото от мен съгласие, преди неговото оттегляне.